Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

Осигуряване на управител в ЕООД

Тук нещата са много специфични и тънки в зависимост от това как са обосновани документално.

Ще ви представя възможните варианти и поотделно ще ги обясня.

Вариант 1. Собственик на ЕООД е и управител на дружеството и има сключен Договор за управление и контрол (ДУК), в които е посочено, че лицето ще получава възнаграждение.

Първо ще отбележа, че с-но чл. 141,ал.7 от ТЗ отношенията между дружеството и управителя се регламентират чрез Договор за управление и контрол, който се съставя в писмена форма и се публикува в партидата на търговеца по неговото ЕИК към Търговския регистър. Много важен момент е този дали в договора е регламентирано, че за труда си Управителя ще получава възнаграждение или не.

При вариант в който ще се изплаща възнаграждение, възниква и задължението за осигуряване за всички осигурителни случаи по четирите фонда на държавното обществено осигуряване: фонд „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица”, а за лицата, родени след 1960 г. - и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). Осигурителни вноски се дължат върху брутните възнаграждения (вкл. начислени, но неизплатени или неначислени), но не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на фирмата и квалификационна група професии и не повече от максималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО за годината (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО)

По общо казано в този вариант, осигурителните вноски които ще се правят ще бъдат доста по-високи, първо защото минималния осигурителен праг е висок и второ защото ДУК е приравнен на трудов договор и осигуровките които се внасят към бюджета са както за сметка на работник, така и за сметка на работодател. Хубавото е, че лицето може да се възползва от болничен за общо заболяване и майчинство, както и при прекратяване на този договор лицето може да се възползва от обезщетение за безработица.

Вариант 2. Ако в договора не е предвидено изплащане на възнаграждение.

Този вариант е най-икономичния и следователно най-предпочитания от собствениците които са и управители.

Стартирането започва чрез подаване на Окд5 за самоосигуряване в срок от 7 дни от настъпване на обстоятелството. Деликатен е въпроса с определяне на точният момент, в който възниква задължението за осигуряване на управителя. Много често собствениците са в заблуждение, че това трябва да стане веднага след регистрацията на фирмата, независимо че дружеството не е започнало реална дейност. Те изхождат от логиката, че управленски решения и управленски труд се осъществяват веднага след вписването на дружеството в Търговския регистър – например за поръчването на фирмен печат, откриването на банкова сметка и т.н. Затова се е установила практиката, осигуровки да се дължат само докато дружеството осъществява дейност – реализира приходи и разходи, сключва договори и т.н.

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (ОБЗ), като за времето, в което са получавали обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност или майчинство, не дължат осигурителни вноски. Вида осигуряване може да се променя само в периода от 1-ви до 31 януари. Самоосигуряващите се лица могат да се осигуряват на осигурителен доход между минималният и максималният, определен със ЗБДОО за годината. За 2014 г. минималният е 420 лв., като в този случай при осигуряване на ниския процент (без ОЗМ), дължимите осигурителни вноски са 108.36 лв., а при осигуряване на високия процент (с ОЗМ) - 123.06 лв. Минималният праг е различен в зависимост от облагаемият доход на самоосигуряващото се лице през предходната календарна година. Например при облагаем доход от 5400,01 до 6500 лв., минималният праг става 450 лв., от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв., над 7500 лв. – 550 лв.

Осигурителният стаж на самоосигуряваото се лице се вписва в осигурителна книжка, която трябва да се заверява ежегодно в НОИ (или при прекъсване на осигуряването).

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02