Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

ЕТ или ЕООД/ООД

Недостатъци на ЕТ пред ЕООД:

ЕТ се облагат с патентен данък, чийто размер се определя в зависимост от вида на извършваната дейност, ако не е регистрирано по ЗДДС. Размерът на дължимият патент към НАП може да се провери в териториалните поделения на НАП. Ако не подлежи на патент, едноличният търговец плаща годишен данък върху доходите на физическите лица.

При много от търговските дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги и др./, когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, който в повечето случаи е доста по-висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД или ООД

При равни други условия в сравнение с ЕООД, едноличният търговец плаща по­ висок данък върху печалбата. Дружествата формират облагаемата печалба по реда на ЗКПО и внасят корпоративен данък в размер на 15 на сто. При ЕООД корпоративен данък в размер на 10 на сто

На края на всяка календарна година собственикът на ЕТ изравнява и довнася осигуровки. т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана печалба

При ЕТ – материално отговорното лице и собственикът на фирмата съвпадат, тъй като неговата отговорност е неограничена и собственикът отговаря с цялото си имущество за изпълнение на задълженията

Минимално необходимият капитал за учредяване на ООД или ЕООД е в размер на 2 лв. според Търговския закон. Това дружество е наречено дружество с ограничена отговорност, тъй като според закона всеки съдружник има максимална отговорност, равняваща се на неговия дял в него.

ЕООД е по-изгодно като правно-организационна форма за осъществяване на търговска дейност, тъй като по своята същност е капиталово дружество, т.е. същото притежава собствено имущество, което служи за обезпечение на кредиторите му, отделно от имуществото на физическото лице – собственик на ЕООД. Т.е кредиторите не могат да насочат принудително изпълнение върху личното имущество на собственика на ЕООД за задължения на ЕООД, а само и единствено върху притежаваното от ЕООД имущество.

Важно – Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

Предимствана ЕТ пред ЕООД:

Държавните такси за вписване на фирмата в Търговския регистър- таксата за откриване на ЕТ е 35 лв., а държавната такса за регистрация на ООД или ЕООД е 110 лв.

Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза. ЕООД или ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае поне 6 месеца

ЕТ не е задължено да публикува отчетите в Търговския регистър ако не подлежи на независим финансов одит, докато дружествата са задължени да го правят дори да нямат дейност! Има и такса за публикуване на ГФО - 40 лева или 20 лева ако се подадат по електронен път, чрез ел. подпис.

ЕТ не подава ГДД ако не извършва дейност, докато дружествата са задължени да подават декларация по чл.92 "без дейност"

ЕТ подават своите годишни данъчни декларации до 30.04 на следващата година, а дружествата до 30.03.

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02