Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

Осигурителен стаж - същност

За осигурителен стаж

при пенсиониране се зачита времето, през което работниците и служителите са били осигурени и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски:

- за всички осигурени социални рискове

- за всички осигурени социални рискове без безработица като работещи по програмата от социални помощи към осигуряване на заетост

- за пенсия и за трудова злополука и професионална болест като наети по трудов договор при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни или 40 часа месечно

- за пенсия.

Осигурителния стаж се изчислява в години, месеци, дни и часове. Редът за изчисляване на осигурителния стаж е определен в чл.38 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Осигурителния стаж се удостоверява с трудови, и осигурителни книжки или с удостоверение – образец УП-3, издаден от осигурителя. Осигурителното законодателство допуска при определени условия да се закупува осигурителен стаж. Това право е установено изрично в КСО.

На работниците и служителите за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което са отработили пълното законоустановено работно време за деня и за това време са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са дължими при изплащане на трудовото възнаграждение.

На работниците и служителите, които са наети на работа при непълно работно време, осигурителният стаж се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време. По същия начин се изчислява и осигурителният стаж на работниците, които работят при сумирано отчитане на работното време, като зачетеният осигурителен стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време.В случаите, при които лицето е наето на работа на непълно работно време, осигурителният стаж през време на отпуските се зачита пропорционално на пълната продължителност на работното време.

От 1 януари 2005 г. за осигурителен стаж се зачита и времето, през което наетите по трудов договор лица са полагали извънреден труд. Когато е зачетено за осигурителен стаж време, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят при прекратяване на правоотношението издава удостоверение УП-3. В удостоверението се посочва отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете положен извънреден труд.

На работниците и служителите, които са наети на работа без определено работно време и получават възнаграждение според изработеното, от 2003 г. за един месец осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по икономическата дейност на осигурителя.

В осигурителното законодателство е създадена възможност определени периоди от време да се зачитат за осигурителен стаж, без да се изисква внасяне на осигурителни вноски. На основание чл.9, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на малко дете, платени и неплатени отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, неплатените отпуски до 30 работни дни през една календарна година и времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица, независимо от това дали лицето, преди да излезе в отпуск, е работило при пълно или непълно работно време.

В алинея 3 на чл.9 от Кодекса за социално осигуряване е регламентиран редът за зачитане на осигурителен стаж за време, през което работникът или служителят не е бил на работа поради обективни обстоятелства. За тези периоди се дължат осигурителни вноски за фонд "Пенсии"

Това е времето, през което

- работниците и служителите не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа

- работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато от компетентните органи за незаконно

- уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това и не е бил привлечен като обвиняем или е бил оправдан, или наказателното производство е било прекратено, или наложеното наказание лишаване от свобода е признато за неоснователно наложено

- трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанията на здравните органи

- лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда.

В случаите, при които едно лице работи едновременно по два трудови договора при непълно работно време, всеки осигурител издава удостоверение УП-3, в което е вписан изчисленият осигурителен стаж. Когато по едното от правоотношенията лицето е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход, независимо че по второто правоотношение осигурителни вноски не се дължат, осигурителят изчислява и издава документ за зачитане на осигурителен стаж.

Осигурителният стаж на работниците и служителите се установява с трудова книжка или документ по утвърден образец, издаден от осигурителя - удостоверение УП-3. Документите за осигурителен стаж се издават въз основа на изплащателни ведомости. Когато продължителността на осигурителния стаж е равен на продължителността на трудовия, при прекратяване на правоотношението в трудова книжка се вписва от осигурителя текстът: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж." Този текст се заверява с печат и подпис на главния счетоводител и на ръководителя. Когато осигурителният стаж не е равен на трудовия стаж, в трудовата книжка се заверява трудовият стаж.

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02