Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

Трудов стаж - същност

Що е това е трудов стаж е уредено в Кодекса на труда и подзаконовите актове, които са свързани с него.

Ø По смисъла на закона трудов стаж е времето, през което работникът / служителят е работил по трудово правоотношение, т.е. времето, през което той престира работна сила и изпълнява трудовите си задължения по силата на трудов договор, а не по силата примерно на граждански договор.

Ø Един от най-важите въпроси свързани с трудовия стаж е неговото изчисляване, което става в календарни дни, а именно дни, месеци, години. Основният принцип, запазен в трудовото законодателство, за разлика от осигурителното право, е че за един ден трудов стаж се зачита времето, през което работникът / служителят е работил най – малко половината от законоустановеното за него работно време за деня, така ако е законоустановен 8 часов работен ден и лицето е престирало работна сила 4 часа, а не 3.55 часа работна сила, ще му се зачете за един ден трудов стаж, но трудовия стаж в тази хипотеза няма да бъде равен на осигурителния.

Посочихме, че трудов е стажът придобит по трудово правоотношение, а не по гражданско, но в закона съществуват и някои отклонения, при които се признава за трудов стаж времето, през което работника / служителя не е работил, не е престирал работна сила: по време на почивните дни, празниците, ползването на платен годишен отпуск, ползването на неплатен годишен отпуск, но само до 30 дни в годината се признават за трудов стаж, при временна неработоспособност /болничен/ и др.

Освен това отклонение съществува и още едно – за трудов стаж се признава времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, а това са случаите най - общо казано, при които : работникът / служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването му на работа; лицето е изтърпявало наказание „лишаване от свобода”, което в последствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено и др.

Установяването на трудовия стаж става, чрез вписване от работодателят или определено от него длъжностно лице в трудовата книжка. В нея при прекратяване на трудовото правоотношение на служителят се вписва с цифри и с думи продължителността на трудовия стаж и се подписва от гл. счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.

Трудовият стаж по начало се признава и за осигурителен стаж, при условие че са изпълнени изискванията на осигурителното законодателство. Правната уредба на осигурителния стаж е уредена в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и наредбите свързани с него.

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02