Контакти:

0898669272;
0878694542;
София, жк. Овча Купел,
       ул. "Любляна" 34А ; Виж Карта

Счетоводни услуги

Счетоводна кантора Гранд Консулт предлага пълен набор от счетоводни услуги на местни компании, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти; организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС.

Счетоводна къща Гранд Консулт се намира в София, жк Овча Купел, но счетоводната кантора предлага за удобство на клиентите си взимане на документи от техен обект или офис, без да е необходимо да идват лично до нашия офис.

Предлаганите счетоводни услуги от счетоводна къща Гранд Консулт включват:

- Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;

- Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;

- Обработване на касовите и банкови разплащания;

- Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;

- Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;

- Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации;

- Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

- Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби

- Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;

- Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП;

- Отчитане на материалните запаси;

- Следене на складова наличност;

- Консултации по счетоводни въпроси;

- Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;

- Съставяне на годишни счетоводни отчети;

- Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии;

- Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи.

 2020 Гранд Консулт
By I.Iliev
v1.02