гр. София,
ул. Любляна 34

Понеделник - Петък: 8:00ч. - 17:00ч.

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Счетоводна кантора Гранд Консулт предлага пълен набор от счетоводни услуги на местни компании, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти, организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС.

Счетоводна къща Гранд Консулт се намира в гр.София, жк Овча Купел, но счетоводната кантора предлага за удобство на клиентите си взимане на документи от техен обект или офис, без да е необходимо да идват лично до нашия офис.

Предлаганите счетоводни услуги от счетоводна къща Гранд Консулт включват:

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС, подготовка и регистрация
 • Обработване на касовите и банкови разплащания
 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 • Приемане и класифициране на дълготрайните активи на дружеството на Доверителя, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване на дължимите амортизации
 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци
 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби
 • Справката-декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП
 • Отчитане на материалните запаси
 • Следене на складова наличност
 • Консултации по счетоводни въпроси
 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости
 • Съставяне на годишни счетоводни отчети
 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии
 • Подреждане и архивиране по избрана система за разграничаване на видовете документи

Още Услуги

ТРЗ услуги

Данъчни консултации

Регистрация на фирма

Други регистрации

Административни услуги

Годишно приключване